บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

ตรวจสอบบัญชีและภาษี

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร  และกระทรวงพาณิชย์

บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด  ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี
จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน 
ธุรกิจบริการ  ธุรกิจผลิต  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหลายอุตสาหกรรมและตรวจสอบ
ได้ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(NPAEs) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (PAE)

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีทั่วราชอาณาจักร  นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก  ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท / ปี  สำหรับงบการเงินที่ไม่ประกอบกิจการ
  • ค่าบริการเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจแล้ว  เริ่มต้นที่  7,000 บาท / ปี

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน     โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน  โดยปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร  รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน  เพื่อให้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร    การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้  ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ  ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์                               เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)

บริการที่รวมค่าตรวจสอบบัญชีแล้ว

จัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน

จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

จัดทำส.บช.3 , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด  พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

บริการเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี

จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย)

จัดทำและยื่นแบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ(บช.1) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555  จะต้องยื่นแบบบช.1)

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367