บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด  ยินดีบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ตามหลักกฎหมายและบัญชี  ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางและไม่ต้องเรียนรู้การจดทะเบียนด้วยตัวท่านเอง

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  นนทบุรี  และปทุมธานี

ค่าบริการ

  • ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท  สำนักงานคิดค่าบริการ 10,000 บาท
  • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สำนักงานคิดค่าบริการ 2,000 บาท

ความรู้เพิ่มเติมและที่ควรทราบ

 • ทุนจดทะเบียน  ควรจดขั้นต่ำ 1 ล้านบาท  แต่อาจเรียกชำระเพียง 25% ของทุนที่จดทะเบียน ( คือ 250,000 บาท )  เพื่อลดปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเกี่ยวกับเงินทุนที่นำมาลง  และภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีของบริษัทภายหลังการจดทะเบียน
 • ค่าธรรมเนียม  สำหรับทุนจดทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  จะเรียกเก็บในอัตราคงที่ต่อทุนจดทะเบียนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ตั้งแต่ 1 บาทจนถึง 1 ล้านบาท  ค่าธรรมเนียมเท่ากัน )  ยกเว้นกรณีที่จดทะเบียนเกินกว่า 1 ล้านบาทถึงจะคำนวณตามอัตราก้าวหน้าของทุนที่จดทะเบียน
 • การถือหุ้นโดยคนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติ  ในกรณีที่มีการลงทุนต่ำกว่า 50%  หรือมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ  ผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคนต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ออกโดยธนาคาร  ( อ้างถึง  คำสั่ง  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  เลขที่  205/5555 )
 • รอบบัญชี  เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา  โดยส่วนใหญ่บริษัททั่วไปจะกำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  ซึ่งจะง่ายต่อการจดจำ  กำหนดการทางภาษีและการยื่นงบการเงิน  อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรอบบัญชีได้เองแต่ต้องไม่เกิน 365 วัน  หากจำเป็นต้องเลือกเป็นรอบอื่น ( นอกจาก 31 ธันวาคม )  ท่านควรกำหนดวันสิ้นรอบเป็นวันสิ้นเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำบัญชีและการนำยื่นภาษีต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา

 • พนักงานจดทะเบียนของสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร  หลักฐานต่างๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการดำเนินการจดทะเบียน  และจะมีพนักงานไปรับเอกสารจากท่าน  หรือท่านอาจจะนำมาส่งมอบที่ทำการสำนักงานฯ ก็ได้ ( เอกสารบางอย่างต้องใช้ต้นฉบับ )
 • ทางสำนักงานฯ จะจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจดนิติกรรมจัดส่งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามก่อนนำไปยื่นจดทะเบียนต่อส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • ท่านจะได้รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท

 • ชื่อบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ  เรียงลำดับตามความต้องการจาก 1 ถึง 3
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ  พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสำเนาและให้กรรมการรับรองสำเนาของหุ้นส่วนด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน  สำหรับสถานที่จดทะเบียนบริษัท
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • แบบตรายางของบริษัท  เพื่อให้ทางสำนักงานจัดทำตรายางให้

เอกสารที่ต้องการสำหรับ  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน  ถ้ากรรมสิทธิ์ในอาคารเป็นของนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจแนบมาด้วย
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ 2 ชุด (ถ่ายให้เห็นชื่อบริษัทและเลขที่บ้านสถานประกอบการอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสำเนา)
 • ตราประทับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม  การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
บริษัทจำกัด  คือ  บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน  โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

โครงสร้างของ “บริษัทจำกัด”

 • ต้องมีผู้ร่วมลงทุน  อย่างน้อย 3 คน
 • แบ่งทุนออกเป็นหุ้น  และมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
 • มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
 • ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด  เฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ
 • ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

การดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด
ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น  จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  ดังนี้

 • ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิ  แล้วไปจดทะเบียน
 • เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว  ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองหุ้นจนครบ
 • ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท  โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  ก่อนวันประชุม
 • เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว  ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
 • กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น ( ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท )
 • เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว  กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน  ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท
 • ในการจัดตั้งบริษัท  ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้  ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ  กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้
 • จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
 • ประชุมจัดตั้งบริษัท  เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1108  โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม  และผู้เริ่มก่อการ  และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
 • ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
 • กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น  ใช้เงินค่าหุ้น  โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า  ตามมาตรา 1110  วรรคสองก็ได้  และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

เมื่อตัดสินใจใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับ  บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด    มีขึ้นตอนดังนี้

 • เมื่อสนใจใช้บริการ  กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม (พร้อมตัวอย่าง )
 • ใบเสนอราคา  เมื่อได้รับแบบสอบถามที่กรอกข้อมูล  เราจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านภายใน 1 วันทำการ
 • จ่ายชำระค่าบริการ  ส่วนแรก 70%  และจ่ายชำระส่วนที่เหลือหลังจากส่งมอบเอกสารตัวจริง
 • ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มจดทะเบียน  เราจะนัดเจอท่านตามเวลาและสถานที่ที่ตกลงกัน
 • เมื่อทางสำนักงานทำได้เสร็จขั้นตอนจดทะเบียนแล้วจะ SCAN เอกสารให้ท่านและจะนำส่งตัวจริงให้ท่านไม่เกิน 7 วันทำการ  นับจากวันที่ทำเสร็จและ SCAN สำเนาเอกสารให้ท่านแล้ว
บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367