บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

วางระบบบัญชี

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับวางระบบบัญชีทั่วราชอาณาจักร  นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก  ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ค่าบริการวางระบบบัญชี

  • ค่าบริการวางระบบบัญชีเริ่มต้นที่ 10,000 บาท / ระบบ 
  • ค่าบริการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในเริ่มต้นที่  30,000 บาท / ครั้ง

บริการวางระบบบัญชี
เพื่อให้องค์กรของบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  ทั้งที่เจตนาทุจริต  การประมาท  การรู้เท่าไม่ถึงการณ์  การขาดความรู้และประสบการณ์  ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ขอบเขตการดำเนินงาน 
ในธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป  ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย  ดังนั้นการวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร  ระบบบัญชี  ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน  รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ควรจะมีของบริษัท  โดยจะเน้นระบบบัญชีทางการเงินของบริษัท  จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน  ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะเพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายมีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา  การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี  เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367