บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางบัญชี

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับวางระบบบัญชีทั่วราชอาณาจักร  นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก  ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร

ปัจจุบันกฎหมายบัญชีและภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย  และกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ  ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  หรือความผิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานยินดีเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร  เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

การวางแผนภาษีอากร 
สำนักงานยินดีเสนอบริการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ  และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด  โดยมุ่งหวังให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียนั้นเป็นจำนวนที่ประหยัดที่สุด  รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด  โดยไม่อาศัยการทุจริตหรือเลี่ยงภาษีอากร

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การวานแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นการออกแบบการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการรายได้  รายจ่าย  และ  กำไรหรือขาดทุน  โดยคำนึงถึงประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจนั้นๆ  เพื่อความถูกต้อง  ครบถ้วนในทุกประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้องเสียเป็นจำนวนน้อยที่สุด  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด  โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งจะทำให้ถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบด้วย

 • การวางแผนเพื่อเริ่มกิจการหรือเมื่อเริ่มกิจการใหม่
 • การวางแผนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายได้
 • การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายจ่าย
 • การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านทรัพย์สิน  หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ
 • การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษีได้นิติบุคคล
 • การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • เพื่อให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปโดยถูกต้อง  และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนน้อยที่สุดโดยไม่ใช้การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 • เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอดีตและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  โดยมุ่งแก้หรือป้องกันที่สาเหตุแห่งปัญหา
 • เพื่อประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ถูกต้อง  เช่น  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่มภาษี  ค่าปรับทางอาญา
 • เพื่อใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล  เช่น
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดโดยกรมสรรพากร
 • เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและไม่ได้มาตรฐาน
 • เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินสรรพากร
 • เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเงินได้นิติบุคคล

 • ผู้เชี่ยวชาญภาษีอากร
 • ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • ฝ่ายกฎหมาย
 • ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่ต้องการจัดให้มีการวางแผนภาษี

  • ปัญหาการปฏิบัติงานต่างๆ ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  ในงานปกติประจำวันผิดพลาดไม่ถูกต้องครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขของกฎหมาย  อันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจทางประมวลรัษฎากร  การสับสนทางประมวลรัษฎากร  การขาดทักษะหรือประสบการณ์ทางด้านภาษีอากร  เช่น
  • ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกการรับรู้รายได้ทางภาษีอากร
  • ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเล็กๆ น้อยๆ
  • ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงรายการ
  • ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แบบแสดงรายการ
  • ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานสรรพากร
  • ปัญหาการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการทำสัญญา  ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขของกฎหมาย
  • ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขทางธุรกิจ  และบัญชีการเงินกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปัญหาบัญชีภาษีอากร)เช่น
  • ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้
  • ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย
  • ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สิน  หนี้สิน
  • การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความหลากหลายทางธุรกิจ  เช่น
  • ต้องการควบหรือรวมบริษัท
  • ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
  • ต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายใหม่
  • ต้องการความเป็นมาตราฐานสากล
  • ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขององค์กรยังเป็นไปอย่างไม่เต็มที่หรือสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นเช่น
  • สิทธิประโยชน์ด้านรายได้หรือการยกเว้นรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดสิทธิไว้ให้
  • สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่ายหรือการให้สิทธิประโยชน์รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดสิทธิไว้ให้
  • สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน  ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  การใช้สิทธิเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือ
  • ปัญหาอื่นๆ  เช่น
   • ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
   • ปัญหาการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
   • ปัญหาการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367