บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

บทความ

บริการด้านจัดทำบัญชี (รายเดือนและรายปี)
ให้บริการรับทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแห่งสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นไปตามประมวลรัษฎากร(กฎหมายภาษี)แห่งกรมสรรพากร
บริการด้านจัดทำเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ให้บริการด้านจัดทำเงินเดือนและนำส่งภาษีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ประกันสังคม เป็นต้น
บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน
ให้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ และสามารถแจ้งข้อสังเกตจากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชี และพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำนักงานเข้าใจเสมอสำหรับการทำธุรกิจที่เร่งรีบในปัจจุบัน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นสว่นจำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มแรกสำหรับการเริ่มทำธุรกิจ สำนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วในการจดทะเบียน และให้คำแนะนำก่อนและหลังจากจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของท่าน
ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
บริษัทมีทีมงานที่มีความเชียวชาญด้านบัญชีและภาษีในธุรกิจเฉพาะด้าน เพื่อให้ขจัดปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสงสัยเข้าใจได้มากขึ้น พร้อมทั้งร่วมหาทางออกของปัญหาดังกล่าว
บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367