บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายอยู่เสมอ  หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย  และกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ  ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  หรือความผิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

การวางแผนภาษี  เพื่อมุ่งลดภาระภาษี  อีกทั้งช่วยประหยัดและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่าและเหมาสม  เพื่อควบคุมต้นทุนของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพิ่มความสามารถในการจัดการ  สร้างสภาพคล่องและก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางภาษี

 

การวางแผนและปฏิบัติงานหลักการบัญชี  เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ  เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  อีกทั้งช่วยสอบทานต้นทุนและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชี  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงานภายในกิจการ

 

ค่าบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงในขอบเขตการปฏิบัติงานที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ

 

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367