บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำนักงานเข้าใจเสมอสำหรับการทำธุรกิจที่เร่งรีบในปัจจุบัน  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นสว่นจำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มแรกสำหรับการเริ่มทำธุรกิจ  สำนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วในการจดทะเบียน  และให้คำแนะนำก่อนและหลังจากจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของท่าน  ซึ่งบริษัทมีค่าบริการที่เรียกเก็บไม่ซับซ้อนและไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (สำหรับทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไม่เกิน 1 ล้านบาท)  เรียกเก็บที่ 10,000 บาท/บริษัท
  2. ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด (สำหรับทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไม่เกิน 1 ล้านบาท)  เรียกเก็บที่ 5,000 บาท/ห้างหุ้นสว่นจำกัด
  3. ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เรียกเก็บที่ 2,000 บาท

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367