บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

บริการด้านจัดทำเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯให้บริการรับจัดทำเงินเดือนและนำส่งภาษีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมสรรพากร  ประกันสังคม  เป็นต้น

 

บริการจัดทำเงินเดือน

 • คำนวณและจัดทำรายงานข้อมูลเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน
 • จัดทำรายงานเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บริการ
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้บริหารและพนักงาน  รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  รายงานประกันสังคม 
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการงานบุคคล

 • บริการเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  • แจ้งเข้าและลาออกต่อประกันสังคม
  • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
  • ขอรับเงินชดเชย  กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล
 • บริการเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
  • นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
  • ขอรับประโยชน์ทดแทน  จากกองทุนเงินทดแทน
 • จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำเงินเดือน
  • จัดเก็บรายละเอียด  ชั่วโมงการทำงาน  ค่าล่วงเวลา
 • จัดเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายต่างๆ

สนใจบริการติดต่อได้ที่

บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด

71 (720/60)  ซอยจันทน์45 แยก8  ถนนจันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

ติดต่อคุณภัสสร  094-549-8105 หรือ 02-212-4057 (สายตรง)

Email : gladness.acc@gmail.com

 

ค่าบริการจัดทำเงินเดือน  เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

 

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367